Avishek Das Awarded JPS Gold by Jodhana Photojournalist Society